Toetsoverzicht

Een goede zorg voor onze leerlingen vinden wij belangrijk. Via de observaties tijdens de
lessen en de toetsen die gemaakt worden in de klas worden de vorderingen en
ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden.

Van alle leerlingen wordt een leerlingdossier bijgehouden. In het dossier zit: algemene
informatie van de leerling, informatie van gesprekken met ouders, beoordelingen,
toetsscores, leesscores en rapportgegevens.

Via methodegebonden toetsen en observaties houden we de ontwikkeling van de leerling
bij. In de midden- en bovenbouw worden ook methodegebonden dictees en taaltoetsen
afgenomen. Bij de onderbouw gebeurt dit vooral via observaties van de leerkracht.

Naast de bovengenoemde toetsen hanteren wij het Cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep
3 tot en met groep 8. De resultaten uit deze Cito-toetsen geven de leerkrachten een
duidelijk beeld van het niveau van de leerling. Ook kunnen de leerkrachten met deze
resultaten het onderwijs (eventueel) bijstellen. De Cito-toetsen die wij gebruiken op school
zijn:

Spelling:
Met deze toets kunnen we de ontwikkeling van de spellingvaardigheid van de leerling nauwkeurig volgen.

Begrijpend lezen:
Tekstbegrip is een voorwaarde voor het opnemen van informatie uit verschillende teksten. Om te kunnen beoordelen of de leerlingen zich voldoende ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen, nemen wij deze toets eenmaal per jaar af.

DMT (woordenleestoets):
De leerlingen lezen in 3 minuten zoveel mogelijk woorden hardop.

Technisch lezen:
Door middel van deze toets wordt de technische leesvaardigheid nagegaan. Hoe
nauwkeurig en vlot kunnen de leerlingen de tekst lezen.