Nederlands onderwijs vanaf 3 jaar

Op De Gouden Klomp kunnen leerlingen op 3-jarige leeftijd worden toegelaten. Een voorwaarde bij de aanname van 3-jarige leerlingen is dat de leerling zindelijk is. Nieuwe leerlingen kunnen tijdens het schooljaar instromen. In alle gevallen geldt dat het kind plaatselijk dagonderwijs volgt, waarbij de voertaal niet-Nederlands is. Ons aannamebeleid is gericht op alle leerlingen uit de NTC-richtingen 1, 2 en 3.

NTC – richting  1

De Gouden Klomp NTC richting 1

Leerlingen voor wie het Nederlands de thuistaal is. Beide ouders gebruiken het Nederlands als thuistaal.

Doelstelling: het niveau van de Nederlandse taal is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs.

NTC – richting  2

De Gouden Klomp NTC richting 2

Deze leerlingen hebben vaak één ouder die het Nederlands als moedertaal heeft en zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal. Er is sprake van een “mixed language”
familie.

Doelstelling: een zo hoog mogelijk niveau van de Nederlandse taal bereiken, waarbij de leerlingen een achterstand mogen hebben tot maximaal 2 jaar t.o.v. leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs.

NTC – richting  3

De Gouden Klomp NTC richting 3

Deze leerlingen hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Gedurende dit schooljaar zal worden bezien of omvang en capaciteit van de school en de belangen van de leerlingen in de richtingen 1 en 2 te verenigen zijn met het aanbieden van onderwijs aan deze groep.

Doelstelling: het aanleren van de Nederlandse taal als nieuwe taal.

NTC-school: kwalitatief goed onderwijs

De Gouden Klomp is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en is erkend als een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur).

Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse.

De belangrijkste taak van de NTC-school De Gouden Klomp is het geven van kwalitatief goed onderwijs. De primaire doelstelling is om de leerlingen aansluiting te laten houden bij het onderwijs in Nederland zodat ze, indien nodig, op enig moment daarin zouden kunnen instromen.

Wij richten ons daarom op het toewerken naar de kerndoelen zoals die zijn geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid.

a

Plek binnen de opvoeding

De Gouden Klomp heeft als taak om in samenwerking met de ouders de Nederlandse taal
en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind.

c

Aansluiting Nederlands onderwijs

De Gouden Klomp stelt zich als doel om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs zo
goed mogelijk te laten verlopen en werkt daarom met drie NTC-richtingen die elk hun eigen doel hebben ten aanzien van het niveau van leerlingen.

b

3 uur les per week

Om het NTC-onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, hebben wij als richtlijn een
minimum aantal gewenste onderwijsuren van 120 uren per jaar, c.q. drie uur per week.

d

Overgang naar een andere school

De Gouden Klomp streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen bij de
overgang van of naar een andere (internationale) school.

Ouderbijdrage

Voor schooljaar 2021-2022 gelden de volgende lestarieven:

 • Lidmaatschap per gezin:
  € 75 per jaar

 • Lesgeld per kind:
  € 475 per jaar

 • Vanaf het 3e kind en volgende kind:
  € 325 per kind per jaar

Schooltijden

Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur:

 • NTC-richting 1, 2 en 3

 • tot en met groep 8

 • 3 – 14-jarigen